Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije (NUGS) osnovano je, kao nevladino i neprofitno udruženje, u Beogradu, 10. novembra 2011. godine, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja znanja i metoda u prevenciji, otkrivanju i lečenju glavobolja.
o Naziv i sedište NUGS:

Naziv udruženja je: NACIONALNO UDRUŽENJE ZA GLAVOBOLJE SRBIJE
Naziv udruženja na engleskom jeziku je: SERBIAN HEADACHE SOCIETY
Skraćeni naziv je: NUGS
Udruženje ima sedište u Beogradu, Savski Venac, ulica Doktora Subotića br. 6, u Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije.

Ciljevi NUGS

Ciljevi NUGS su doprinos razvoju i unapređenju prevencije, otkrivanja i lečenja glavobolja i njihovih komplikacija i afirmacija interdisciplinarnog pristupa u dijagnostici i lečenju glavobolja.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva, NUGS:
• prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu;
• organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti;
• prevencije, otkrivanja i lečenja glavobolja;
• objavljuje knjige i druge publikacije;
• sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima u zemlji i inostranstvu;
• omogućava domaću i inostranu razmenu iskustva u lečenju glavobolja;
• organizuje predavanja i posete stručnjaka iz inostranstva;
• osniva škole za glavobolje za edukaciju lekara Srbije
• učestvuje u postupku standardizacije dijagnostičkih i terapijskih postupaka;
• edukuje i licencira stručnjake zainteresovane za glavobolje;
• omogućava usavršavanje u struci i podstiče razmenu kadrova;
• angažuje se u naučnim projektima, ispitivanju pojedinih lekova i hirurških procedura
• utvrđuje nacionalnih konsenzus programa o glavoboljama u skladu sa evropskim i svetskim stavovima