Dok čekate na pregled u Centru za glavobolje, molimo Vas da svakodnevno popunjavate ovaj dnevnik. Informacije koje tu zabeležite pomoći će lekaru da odredi i definiše tip glavobolja, postavi pravu dijagnozu, proceni koliko glavobolje utiču na Vaš život i prepiše bez odlaganja adekvatnu terapiju.

Počnite unoseći Vaše ime (prezime i ime), datum rođenja i datum kada ste počeli sa popunjavanjem dnevnika. Tada kao odgovor na prvo pitanje, unesite današnji datum (dan u mesecu) u prvu kolonu koji popunjavate. Ukoliko želite možete odmah uneti sve datume u prvom redu da Vas podsete da dnevnik vodite svakodnevno.

Molimo da dnevnik popunjavate svake večeri pre odlaska na spavanje. Štiklirajte kućice u koloni određenoj za taj dan. Unesite svaku glavobolju/glavobolje koje imate tokom jednog dana. Ukoliko danas nemate glavobolju, odgovorite samo na pitanja 2 i 15.

Pošto ste popunili jedan list, molimo da nastavite na sledećem (prilažemo više kopija).

Dnevnik glavobolja Lorem Ipsum Dolor Sit Amet Consectetur button icon